ณ วัดป่ามโนธรรมวราราม อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

       

พระพุทธมโนธรรมชัยมงคล

พระพุทธรูปที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างถวายวัด

พระอาจารย์ รุ่งโรจน์  กิตติสมุปนโน

สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมโนธรรมชัยมงคล ทามกลางสวนป่าไม้ที่ร่มรื่น

ที่พักสงฆ์

สองสาวจาก กทม.มาปฏิบัติธรรมที่วัด

ทางเดินบริเวณวัด

ผู้มาปฏิบัติธรรมระหว่างนั่งพักในศาลาใหญ่

แม่ชีช่วยทำความสะอาดบริเวณวัด

ผู้สูงวัยจากพื้นที่ใกล้เคียงมาปฏิบัติธรรม

บริเวณที่สร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ มีตารางปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี  สำหรบผู้ใหญ่  ผู้สูงวัย  ประชาชนทั่วไป
และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  ได้มาปฏิบัติธรรม  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ก่อสร้างในที่ดินมีโฉนด